Política XXI
¡Únete a nosotros, te gustará!
AVISO DEL CAPXXI: Éste Simulador Político está cerrado, solo está habilitado la parte FDP, en caso de que algun miembro desee volver a ver algún foro, deberá avisar al CAPXXI. Gracias a todos los jugadores que han participado en el mayor simulador de política de España.

Ir abajo
José Valladares
José Valladares
Cantidad de envíos : 1450
Fecha de inscripción : 08/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Elección del President de la Generalitat III

el Miér 30 Mayo 2012 - 14:21
Laia Granados

Diputats, Diputades: abans de convocar noves eleccions, aquesta Presidència té el deure de consultar els diferents Grups Parlamentaris. Consultats aquests, aquesta Presidència ha rebut informació en relació a una candidatura que podria obtenir el suport parlamentari d’aquesta Cambra i, en conseqüència, és obligació d’aquesta Presidència proposar a l’Honorable Diputat Vicent Moix, Diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, té la paraula el senyor Moix per defensar la seva nova candidatura.

Spoiler:
Diputados, Diputadas: antes de convocar nuevas elecciones, esta Presidencia tiene el deber de consultar a los distintos Grupos parlamentarios. Conusltados estos, esta Presidencia ha recibido información en relación a una candidatura que podria obtener el apoyo parlamentario de esta Cámara y, en consecuencia, es obligación de esta Presidencia proponer al Honorable Diputado Vicent Moix, Diputado del Grupo Parlamentario d’Esquerra Republicana de Catalunya. Por tanto, tiene la palabra el señor Moix para defender su nueva candidatura.
Alberto Fernández Terino
Alberto Fernández Terino
Cantidad de envíos : 732
Fecha de inscripción : 18/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Miér 30 Mayo 2012 - 23:36
IGNACIO PUJOL
Portaveu del GP Demócrata


Senyora Presidenta.

El meu Grup considera que no procedeix que es torni a presentar la candidatura del senyor Moix. Vostè, senyora Presidenta, no pot presentar la mateixa candidatura dues vegades; a més, la candidatura d'aquest senyor ja ha estat presentada i rebutjada, per tant sol·licitem que presenti un nou candidat o que convoqui eleccions.

Moltes gràcies.
Spoiler:
IGNACIO PUJOL
Portavoz del GP Demócrata


Señora Presidenta.

Mi Grupo considera que no procede que se vuelva a presentar la candidatura del señor Moix. Usted, señora Presidenta, no puede presentar la misma candidatura dos veces; además, la candidatura de este señor ya ha sido presentada y rechazada, por tanto solicitamos que presente un nuevo candidato o que convoque elecciones.

Muchas gracias.
José Valladares
José Valladares
Cantidad de envíos : 1450
Fecha de inscripción : 08/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Miér 30 Mayo 2012 - 23:56
Laia Granados

Agraeixo el seu interès, Honorable Diputat, però aquesta Presidència ha consultat fonts jurídiques independents i es mostra d’acord amb la valoració de les mateixes. A falta d’un reglament o llei pròpia, la norma que ens guia és la Constitució, que no menciona aquest supòsit i, per tant, no el refusa. L’obligació d’aquesta Presidència és reunir-se amb els Grups Parlamentaris per conèixer si hi ha cap candidatura que disposi en el moment presentar-la de possibilitats per governar i, de ser així, proposar-la al ple. Hi ha una candidatura que ara per ara és la que té possibilitats per governar i, per tant, és obligació d’aquesta Presidència proposar-la, hagi estat rebutjada anteriorment o no. No hi ha cap norma vigent que negui aquesta possibilitat, per tant, el meu deure és presentar aquesta nova candidatura abans de dissoldre el Parlament i convocar noves eleccions.

Spoiler:
Agradezco su interés, Honorable Diputado, pero esta Presidencia ha consultado fuentes jurídicas independientes i se muestra de acuerdo con la valoración de las mismas. A falta de un reglamento o Ley propia, la norma que nos guía en este sentido es la Constitución, que no menciona ese supuesto i, por tanto, no lo rechaza. La obligación de esta Presidencia es reunirse con los Grupos Parlamentarios para conocer si hay alguna candidatura que disponga en cada momento de presentarla de posibilidades para gobernar y, de ser así, proponerla al pleno. Hay una candidatura que ahora mismo es la que tiene posibilidades de gobernar i es, por tanto, obligación de esta Presidencia proponerla, haya estado rechazada anteriormente o no. No hay ninguna norma vigente que niegue esta posibilidad, por tanto, mi deber es presentar esta nueva candidatura antes de disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones.

FDP: No creo que pase, pero aviso por si acaso. Si hay posibilidades de que alguno gobierne, se presentarán hasta seis candidatos (contando los que ya han sido rechazados), que son los que se estiman que se podrían presentar antes de que se disuelvan el Parlament automáticamente. Evidentemente, si pasara que Vicent volviera a ser rechazado, que se supone que no pasará y tras él no hubiera ningún candidato (Ponsarnau incluido) que presentara avales de que podría obtener el apoyo del Parlament, se procedería a la disolución.
Jaume Ponsarnau
Jaume Ponsarnau
Cantidad de envíos : 261
Edad : 59
Fecha de inscripción : 19/01/2012

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Jue 31 Mayo 2012 - 1:30
Carles Trias, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán

El Grupo Parlamentario Catalán solicita que se aclaren a los Diputados la remisión legal de tal hecho
Vicent Moix
Vicent Moix
Cantidad de envíos : 1051
Edad : 30
Localización : Crevillent, Alacant
Fecha de inscripción : 16/08/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Jue 31 Mayo 2012 - 13:16
Elección del President de la Generalitat III Fotonoticia_20120129131808_500
Vicent Moix, candidat d'ERC per a President de la Generalitat

Senyories, Senyora Presidenta,

haig de posar l'accent en la cerca de la legalitat d'aquest nou procés d'elecció del President de la Generalitat de Catalunya per uns quants grups parlamentaris. Qualsevol que ocupi aquest seient que ocupa ara mateix la Senyora Granados sap que la seva responsabilitat és la de buscar la màxima legalitat i assegurar que els seus actes i els de tots nosaltres la segueixin al mil·límetre. Des del meu partit confiem plenament en la legalitat d'aquest procés i personalment faré que se segueixi avanci amb ell.

És l'hora que Catalunya obtingui al govern que necessita, un govern que porti sobre ell el pes i la responsabilitat de servir a tots els catalans i para això Esquerra Republicana de Catalunya és la idònia doncs en les eleccions s'ha deixat clar que el nacionalisme català i l'esquerra han guanyat i el meu partit reuneix els dos requisits que ens ha exposat la societat catalana.

En aquesta ocasió la meva candidatura a la presidència no comportarà coalicions ni amb el Partit Comunista ni amb el Partit Socialista, però això no significa que governem en solitari perquè encara que legalment és així, el PSC i el PCE han aportat a aquesta candidatura un especial tracte, una posició dialogant i propera a la meva persona i al meu partit. Les relacions amb aquests dos partits són extraordinàries i la línia de polítiques que es portarà des de la meva candidatura serà la de l'esquerra i escoltar les idees tant de socialistes com de comunistes.

El govern d'ERC treballarà sota la responsabilitat, per representar a Catalunya, sota la transparència, perquè el govern és de tots els catalans, sota la sinceritat, perquè la societat catalana es mereix el millor, i sota la humilitat i el treball, que ens projecten com un govern per a tots.
Incentivarem la parla del nostre idioma, el català, sense que el castellà quedi menyspreat i s'aconsegueixi un percentatge de parla dels idiomes simètric en la nostra societat. També fomentarem la nostra cultura, el benestar social dels menys pudientes donant-los una vida digna, una educació pública i gratuïta i uns serveis perquè tots ens sentim part d'aquesta nova societat catalana oberta al diàleg i al nou concepte de món.

Moltes gràcies.


Spoiler:
Elección del President de la Generalitat III Fotonoticia_20120129131808_500
Vicent Moix, candidat d'ERC per a President de la Generalitat

Señorías, Señora Presidenta,

he de hacer hincapié en la búsqueda de la legalidad de este nuevo proceso de elección del Presidente de la Generalitat de Catalunya por unos cuantos grupos parlamentarios. Cualquiera que ocupe ese asiento que ocupa ahora mismo la Señora Granados sabe que su responsabilidad es la de buscar la máxima legalidad y asegurar que sus actos y los de todos nosotros la sigan al milímetro. Desde mi partido confiamos plenamente en la legalidad de este proceso y personalmente haré que se siga adelante con él.

Es la hora de que Catalunya obtenga al gobierno que necesita, un gobierno que lleve sobre él el peso y la responsabilidad de servir a todos los catalanes y para eso Esquerra Republicana de Catalunya es la idónea pues en las elecciones se ha dejado claro que el nacionalismo catalán y la izquierda han ganado y mi partido reúne los dos requisitos que nos ha expuesto la sociedad catalana.

En esta ocasión mi candidatura a la presidencia no conllevará coaliciones ni con el Partido Comunista ni con el Partido Socialista, pero esto no significa que gobernemos en solitario porque aunque legalmente sea así, el PSC y el PCE han aportado a esta candidatura un especial trato, una posición dialogante y cercana a mi persona y a mi partido. Las relaciones con estos dos partidos son extraordinarias y la línea de políticas que se llevará desde mi candidatura será la de la izquierda y escuchar las ideas tanto de socialistas como de comunistas.

El gobierno de ERC trabajará bajo la responsabilidad, por representar a Catalunya, bajo la transparencia, porque el gobierno es de todos los catalanes, bajo la sinceridad, porque la sociedad catalana se merece lo mejor, y bajo la humildad y el trabajo, que nos proyectan como un gobierno para todos.
Incentivaremos el habla de nuestro idioma, el catalán, sin que el castellano quede menospreciado y se alcance un porcentaje de habla de los idiomas simétrico en nuestra sociedad. También fomentaremos nuestra cultura, el bienestar social de los menos pudientes dándoles una vida digna, una educación pública y gratuita y unos servicios para que todos nos sintamos parte de esta nueva sociedad catalana abierta al diálogo y al nuevo concepto de mundo.

Muchas gracias.
José Valladares
José Valladares
Cantidad de envíos : 1450
Fecha de inscripción : 08/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Jue 31 Mayo 2012 - 14:26
Laia Granados

Moltes gràcies senyor Moix.

En relació a la petició del Grup Parlamentari Català, em remeto a l’absència d’una norma que reguli específicament aquest supòsit. La meva obligació és presentar al candidat que té més possibilitats de formar govern i ara es el senyor Moix. El procés continua. El Grups Parlamentaris, però, disposaran fins a l’inici de la votació per enviar a aquesta Mesa una Llei contraria a aquest procediment, però dubto molt que la trobin. Els hi prego que no tornin a prendre la paraula sense que els hagi estat concedida, i menys quan el torn de paraula ha estat donat a un altre Diputat.

Com dic, el procés continua. Ara sí, els portaveus es poden pronunciar respecte a la nova candidatura del senyor Moix.

FDP: 48 horas.

Spoiler:
Muchas gracias, señor Moix.

En relación a la petición del Grupo Parlamentario Catalán, me remito a la ausencia de una norma que regule específicamente este supuesto. Mi obligación es presentar al candidato que tiene más posibilidades de formar Gobierno i ahora es el señor Moix. El proceso continúa. Los Grupos Parlamentarios, sin embargo, dispondrán hasta el inicio de la votación para enviar a esta Mesa una Ley contraria a este procedimiento, però dudo que la encuentren. Les ruego que no vuelvan a tomar la palabra sin que se les hubiera concedida, y menos cuando el torno de palabra se ha dado a otro Diputado.
Martí Giesler
Martí Giesler
Primer Ministre
Primer Ministre
Cantidad de envíos : 10323
Edad : 26
Fecha de inscripción : 29/06/2009

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Jue 31 Mayo 2012 - 16:14
Clara Sánchez Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Liberal en Catalunya

El PLD se suma a la petición de CiU para aclarar y concretar cuál es la remisión legal de tal norma. Esperemos que no sea una ley o reglamento ad hoc.
José Valladares
José Valladares
Cantidad de envíos : 1450
Fecha de inscripción : 08/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Vie 1 Jun 2012 - 15:54
Jordi Pujoles

Senyora Presidenta, Diputats, Diputades:

No m’estendré gaire, senyor Moix. Tant vostè com la Presidència d’aquesta cambra saben que comptarà amb el suport del Partits dels Socialistes de Catalunya. Vam atendre ja al seu primer discurs com a candidat, i ho vàrem fer amb goig i esperança. Catalunya ha estat, sempre, referent de progrés, i els catalans varen decidir que Catalunya havia de continuar sent terra de progrés. La majoria dels Diputats d’aquest Parlament em sabut escoltar els precs de la societat catalana i farem possible per a que, aquest cop sí, n’estic segur, el primer Govern de la Catalunya autònoma sigui progressista.

Sàpiga també, senyor Moix, que el recolzament del PSC no serà puntual. Els socialistes catalans, com també considero que ho faran els Diputats del Grup Parlamentari Socialista Unificat, prenem una responsabilitat de cara a la Legislatura, garantint l’estabilitat del seu govern sempre que aquest, com ben segur que ho farà, treballi i ho faci des de el progressisme i atenent a la situació parlamentària. Vostè deia que la Presidència cal portar-la amb “el degut respecte i serenitat”. I és cert. El coneixem, em parlat amb vostè i sabem que aquesta serà la actitud que prendrà. Però com li dic, també serà l’actitud que prendrem els socialistes. Respecte pel govern y per la decisió dels catalans, i serenitat al llarg de la legislatura front als problemes i dificultats que puguin sorgir.

Això és tot, senyor Moix, pel que respecte a nosaltres. Moltes gràcies, senyors Diputats. Presidenta.

Spoiler:
Señora Presidenta, Diputados, Diputadas:

No me extenderé demasiado, señor Moix. Tanto usted como la Presidencia de esta cámara saben que contará con el apoyo del Partido de los Socialistas de Cataluña. Atendimos ya en su primer discurso como candidato, y lo hicimos con alegría y esperanza. Cataluña ha sido, siempre, referente de progreso, y los catalanes decidieron que Cataluña debía seguir siendo tierra de progreso. La mayoría de los Diputados de este Parlamento hemos sabido escuchar las peticiones de la sociedad catalana y haremos lo posible para que, esta vez sí, estoy seguro, el primer Gobierno de la Cataluña autónoma sea progresista.

Sepa también, señor Moix, que el apoyo del PSC no será puntual. Los socialistas catalanes, como también considero que lo harán los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista Unificado, tomamos una responsabilidad de cara a la Legislatura, garantizando la estabilidad de su gobierno siempre que este, como seguro que hará, trabaje y lo haga desde el progresismo y atendiendo a la situación parlamentaria. Usted decía que la Presidencia es necesario llevarla con “el debido respeto y serenidad”. Y es cierto. Le conocemos, hemos hablado con usted y sabemos que esa será la actitud que tomará. Pero como le digo, también será la actitud que tomaremos los socialistas. Respecto por el gobierno y por la decisión de los catalanes y serenidad al largo de la Legislatura frente a los problemas y dificultades que puedan surgir.

Eso es todo, señor Moix, en lo que a nosotros respecta. Muchas gracias, señores Diputados. Presidenta.
José Valladares
José Valladares
Cantidad de envíos : 1450
Fecha de inscripción : 08/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 16:44
Laia Granados

Bé, senyor Moix. Si vol fer ús del seu últim torn de paraula, endavant. SI no passaríem directament a la votació.

Spoiler:
Bien, señor Moix. Si desea hacer uso de su último torno de palabra, adelante. SI no, pasaríamos directamente a la votación.
Vicent Moix
Vicent Moix
Cantidad de envíos : 1051
Edad : 30
Localización : Crevillent, Alacant
Fecha de inscripción : 16/08/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 17:35
Elección del President de la Generalitat III Joan_Puigcercos_parlament_4
Vicent Moix, candidat d'ERC per a President de la Generalitat

Senyora Presidenta, per la meva banda pot continuar amb el procés d'elecció doncs no hi ha gens més que aclarir.

Gràcies.


Spoiler:
Elección del President de la Generalitat III Joan_Puigcercos_parlament_4
Vicent Moix, candidat d'ERC per a President de la Generalitat

Señora Presidenta, por mi parte puede continuar con el proceso de elección pues no hay nada más que aclarar.

Gracias.
José Valladares
José Valladares
Cantidad de envíos : 1450
Fecha de inscripción : 08/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 18:34
Laia Granados

Bé. Honorables Diputats, comencen, doncs, el procés de votació. El candidat és el Diputat Vicent Moix, del Grupo Parlamentari d’Esquerra Republicana per Catalunya.

Spoiler:
Bien. Honorables Diputados, comenzamos, pues, el proceso de votación. El candidato es el Diputado Vicent Moix, del Grupo Parlamentario d’Esquerra Republicana per Catalunya.

FDP: 48 horas.
José Valladares
José Valladares
Cantidad de envíos : 1450
Fecha de inscripción : 08/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 18:36
Jordi Pujoles

El Grup Parlamentari Socialista, amb 29 Diputats, vota A FAVOR.

Spoiler:
El Grupo Parlamentario Socialista, con 29 Diputados, vota A FAVOR.
Carlos Alcázar
Carlos Alcázar
Cantidad de envíos : 3619
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 16/12/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 19:09
Ignacio Pujol Valdés, portavoz del Grupo Parlamentario Demócrata.

El Grupo Parlamentario Demócrata, con 6 diputados, vota EN CONTRA.
Jaume Ponsarnau
Jaume Ponsarnau
Cantidad de envíos : 261
Edad : 59
Fecha de inscripción : 19/01/2012

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 20:17
Carles Trias, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán:

Elección del President de la Generalitat III Ciu

El Grupo Parlamentario Catalán, con 41 Diputados, vota en CONTRA
Bonaventura Casals
Bonaventura Casals
Cantidad de envíos : 9763
Localización : Ruta 16
Fecha de inscripción : 16/02/2012

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 20:34
Bonaventura Casals, Portaveu del Grup Parlamentari Socialista unificat.


Elección del President de la Generalitat III Es}psuc
El Grup Parlamentari Socialista unificat, amb 16 diputats, vota A FAVOR
Spoiler:
El Grup Parlamentari Socialista unificat, con 16 escaños, vota A FAVOR
Dieguez Alba de Tena
Dieguez Alba de Tena
Cantidad de envíos : 3686
Fecha de inscripción : 22/08/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 21:54
Joan Ferrer Casadeseus, Portavoz, del grupo parlamentario Mixto- Grupo Falangista.

EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO- GRUPO FALANGISTA , CON DOS DIPUTADOS VOTA EN CONTRA.
Vicent Moix
Vicent Moix
Cantidad de envíos : 1051
Edad : 30
Localización : Crevillent, Alacant
Fecha de inscripción : 16/08/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 22:01
Sebastià Lladós

El Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb 32 diputats, vota A FAVOR.

Spoiler:
Sebastià Lladós

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, con 32 diputados, vota A FAVOR.
Martí Giesler
Martí Giesler
Primer Ministre
Primer Ministre
Cantidad de envíos : 10323
Edad : 26
Fecha de inscripción : 29/06/2009

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 23:42
Clara Sánchez Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Liberal en Catalunya

El Grupo Parlamentario Liberal con 14 diputados vota EN CONTRA.

FDP: Me sigue pareciendo lamentable, que no se explique dónde esta la legalidad. Y evidentemente espero una enorme caída de popularidad del vendido PSUC.
Bonaventura Casals
Bonaventura Casals
Cantidad de envíos : 9763
Localización : Ruta 16
Fecha de inscripción : 16/02/2012

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 23:55
FDP: No tenemos nada contra ERC, Martí.
José Valladares
José Valladares
Cantidad de envíos : 1450
Fecha de inscripción : 08/06/2011

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

el Sáb 2 Jun 2012 - 23:56
Laia Granados

Un cop tots els Grups han votat, passem al recompte de vots:

Vots A Favor: 77
Vots En Contra: 63
Abstencions: 0
Vots No Emesos: 0

Per tant, l’Honorable Diputat Vicent Moix queda investit President de la Generalitat per majoria absoluta. Enhorabona.

FDP: Marti, se ha explicado aquí y en DyS... Si tú no lo quieres ver, yo ya no puedo hacer nada... Yo aporté pruebas de que esto era legal, a vosotros se os dió la oportunidad de presentar una norma que este procedimiento contraviniera, y no habéis presentado ni una... por algo serà ¿no?

Spoiler:
Una vez todos los Grupos han votado, pas amos al recuento de votos:

Votos A Favor: 77
Votos En Contra: 63
Abstenciones: 0
Votos No Emitidos: 0

En consecuencia, el Honorable Diputado Vicent Moix queda investido President de la Generalitat por mayoría absoluta. Enhorabuena.
Contenido patrocinado

Elección del President de la Generalitat III Empty Re: Elección del President de la Generalitat III

Volver arriba
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.